Advocatuur De Vries: Algemene voorwaarden

Algemeen
Advocatuur De Vries (K.v.K. nr. 73698059) is een eenmanszaak van mr A.G.J. de Vries.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Advocatuur De Vries zijn van toepassing op alle opdrachten door de advocaat aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr A.G.J. de Vries. 

Opdracht

1.1 De door cliënt verstrekte opdracht wordt uitsluitend aangegaan door mr A.G.J. de Vries. Een andere advocaat is niet aan de overeenkomst tot opdracht gebonden.

1.2 De opdracht komt tot stand op het moment dat de aanvaarding daarvan door mr A.G.J. de Vries schriftelijk is bevestigd. Mr A.G.J. de Vries is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de cliënt de eigen bijdrage of het voorschot ter zake honorarium en verschotten heeft betaald.

1.3 Tot op het moment van betaling van het voorschot is mr A.G.J. de Vries slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veilig stellen van termijnen. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor cliënt bij een gerechtelijk college zonder de cliënt het hiervoor verschuldigde griffiegeld heeft betaald.

1.4 Een cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan mr A.G.J. de Vries en/of de door mr A.G.J. de Vries ingeschakelde derden ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Inspanningsverbintenis

2.1 Mr A.G.J. de Vries verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen te behandelen. Mr A.G.J. de Vries verbindt zich om cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de zaak.

2.2 Mr A.G.J. de Vries geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak.

 Honorarium

3.1 Cliënt kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien hij/zij daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Cliënt informeert mr A.G.J. de Vries zo volledig mogelijk over zijn financiën van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag toevoeging, financiën van nu, de gezinssituatie e.d. De Raad voor Rechtsbijstand kan het verzoek tot het verlenen van een toevoeging afwijzen. Dan geldt het uurtarief van mr A.G.J. de Vries zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.

3.2 Na afloop van de zaak kan de Raad opnieuw de verleende toevoeging toetsen en intrekken met terugwerkende kracht op grond van de zogenoemde resultaatsbeoordeling. Dit geldt met name bij overbedeling in een boedelscheiding of bij het toekennen van (schade)vergoeding(en). Cliënt heeft dan de door mr A.G.J. de Vries gewerkte uren conform uurtarief te betalen, waarbij de kantoorkosten en de BTW in rekening worden gebracht, alsmede de proceskosten (deurwaarderskosten, getuigengelden, etc.).

3.3 Tussen partijen kan uitdrukkelijk worden besproken dat cliënt, ondanks het feit dat hij/zij wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door mr A.G.J. de Vries, zal worden bijgestaan op betalende basis.

3.4 De te verrichten werkzaamheden kunnen, indien overeengekomen, tussentijds in rekening worden gebracht.

3.5 Mr A.G.J. de Vries zorgt voor een deugdelijke registratie van de aan de opdracht bestede tijd en cliënt is gerechtigd hiervan een overzicht te verlangen. De urenstaat zal worden bijgehouden in handelingen van 6 minuten.

3.6 Werkzaamheden worden verricht tegen een overeen te komen uurtarief exclusief 6% kantoorkosten, te vermeerderen met de BTW.

3.7 Mr A.G.J. de Vries is gerechtigd de betaling van een voorschot van cliënt te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met het eindbedrag.

3.8 Partijen kunnen voor behartiging van de hele zaak of een deel van de zaak vaste prijsafspraken maken. Het kantoor werkt niet op basis van “no cure no pay”.

Betaling/verzuim

4.1 Betaling van declaraties van mr A.G.J. de Vries dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.

4.2 Mr A.G.J. de Vries is gerechtigd zonder nadere aankondiging de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de cliënt aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en alle redelijke kosten van mr A.G.J. de Vries als gevolg van het verzuim heeft betaald.

4.3 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van mr A.G.J. de Vries gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de cliënt.

4.4 Indien mr A.G.J. de Vries invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de (buitengerechtelijke) kosten vallende op die invordering ten laste van de cliënt.

 Aansprakelijkheid
5.1 De cliënt is verantwoordelijk voor de verstrekking aan het kantoor van juiste en volledige feitelijke informatie met betrekking tot de aangelegenheid waarvoor de opdrachtovereenkomst is aangegaan. De cliënt vrijwaart het kantoor voor schadeaanspraken, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door of vanwege de cliënt.

5.2 De aansprakelijkheid van mr A.G.J. de Vries voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.

5.3 Mr A.G.J. de Vries zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen met cliënt en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Mr A.G.J. de Vries is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derden. Cliënt stemt ermee in dat mr A.G.J. de Vries aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

5.4 Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of voor programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Het kantoor kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

5.5 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag die volgt op de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met Advocatuur De Vries als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn geworden.

Beëindiging

6.1 Mr A.G.J. de Vries zal bij beëindiging van de werkzaamheden de van de cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren dan wel doorzenden aan de opvolger.

6.2 Mr A.G.J. de Vries behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen, vijf jaar na archivering te vernietigen.

6.3 Indien cliënt stukken nodig heeft uit het archief, uitgezonderd een origineel afschrift van een beschikking of vonnis, kan de advocaat hier max. € 25 exclusief BTW voor in rekening brengen.

Klachten- en geschillenregeling en toepasselijk recht

7.1 Voor klachten van de opdrachtgever geldt de “Kantoorklachtenregeling” kenbaar via de website van Advocatuur De Vries (www.advocatuurdevries.nl).

7.2 De rechtsverhouding met mr A.G.J. de Vries wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

7.3 Uitsluitend de Rechtbank en kamer van kanton van het arrondissement Oost-Brabant is bevoegd kennis te nemen van de geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

AVG

8.1 De persoonsgegevens van een cliënt in het papieren dossier, genoteerd en verwerkt conform de model intakelijst, worden na archivering maximaal 5 jaar bewaard. Digitaal worden de persoonsgegevens 20 jaar bewaard. Het doel van het bewaren van deze gegevens is de mogelijke noodzaak tot het heropenen van het dossier bij bijvoorbeeld voortzetting van de problematiek dan wel bij een klacht met aansprakelijkheidsstelling door de cliënt. De persoonsgegevens worden aan niemand verstrekt tenzij dit op grond van de wet noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld aan de Raad voor Rechtsbijstand of de rechtbank of indien er toestemming is verleend door de cliënt.